پلان ها
شخصی نقره ای یک ساله
تبدیل 600,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 365 روز 2,940,000 ريال
سفارش
شخصی طلایی یک ساله
تبدیل 1,200,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 365 روز 4,780,000 ريال
سفارش
اقتصادی نقره ای یک ساله
تبدیل 12,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 365 روز 7,980,000 ريال
سفارش
اقتصادی طلایی یک ساله
تبدیل 60,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 365 روز 15,700,000 ريال
سفارش
سازمانی یک ساله
تبدیل 120,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 365 روز 23,250,000 ريال
سفارش
شخصی نقره ای شش ماهه
تبدیل 300,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 186 روز 1,850,000 ريال
سفارش
شخصی طلایی شش ماهه
تبدیل 600,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 186 روز 3,000,000 ريال
سفارش
اقتصادی نقره ای شش ماهه
تبدیل 6,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 186 روز 5,000,000 ريال
سفارش
اقتصادی طلایی شش ماهه
تبدیل 30,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 186 روز 9,870,000 ريال
سفارش
سازمانی شش ماهه
تبدیل 60,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 186 روز 14,620,000 ريال
سفارش
شخصی نقره ای سه ماهه
تبدیل 150,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 93 روز 990,000 ريال
سفارش
شخصی طلایی سه ماهه
تبدیل 300,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 93 روز 1,620,000 ريال
سفارش
اقتصادی نقره ای سه ماهه
تبدیل 3,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 93 روز 2,700,000 ريال
سفارش
اقتصادی طلایی سه ماهه
تبدیل 15,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 93 روز 5,320,000 ريال
سفارش
سازمانی سه ماهه
تبدیل 30,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 93 روز 7,900,000 ريال
سفارش
شخصی نقره ای یک ماهه
تبدیل 50,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 31 روز 350,000 ريال
سفارش
شخصی طلایی یک ماهه
تبدیل 100,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 31 روز 570,000 ريال
سفارش
اقتصادی نقره ای یک ماهه
تبدیل 1,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 31 روز 950,000 ريال
سفارش
اقتصادی طلایی یک ماهه
تبدیل 5,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 31 روز 1,870,000 ريال
سفارش
سازمانی یک ماهه
تبدیل 10,000,000 نویسه متن به گفتار قیمت
به مدت 31 روز 2,770,000 ريال
سفارش